ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 26/01/2017

Αριθμός: 01 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/116-17

Προθεσμία υποβολής: 08/02/2017

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη Διοργάνωση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στο Πανεπιστήμιο Twente, Άμστερνταμ, Ολλανδία, στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες (Πλήρους Φοίτησης), 2016-2017»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Νο01/2017), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Πανεπιστήμιο Twente, Άμστερνταμ, Ολλανδία, στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του  έργου  με  τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες (Πλήρους Φοίτησης), 2016-2017», έως του ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Κωδικός CPV: 63510000-7).

Επικοινωνία: κα Ε. Αθανασοπούλου (210.8203704), κα Ι. Γρίβα (210.8203703)

 

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-01-ΨΜ52469Β4Μ-Ο5Θ

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-01-ΨΜ52469Β4Μ-Ο5Θ_ΤΕΥΔ (docx)Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ