Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010898988


Publication Date: 11/07/2022

Number: 114 / 2022

Reference: 26716/2022

Deadline for submission: 18/07/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο « για την εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και στους τρόπους εφαρμογής της.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11339101» και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π - [ΕΡ-3391-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-114-22PROC010898988