Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010608162


Publication Date: 24/05/2022

Number: 096 / 2022

Reference: 19714/2022

Deadline for submission: 31/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Αντικατάσταση παραδοσιακών και γραφειοκρατικών λειτουργιών με νέες αποτελεσματικές και αποδοτικές με την δημιουργία νέων εσωτερικών θεσμών, διαδικασιών και ροής εργασιών στο πλαίσιο της διοίκησης ποιότητας (διαδικασίες ποιότητας SOP'S) (ΠΕ2)» στο πλαίσιο του ΥΠ1 "Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π", με κωδικό ΕΛΚΕ 11339101 της πράξης "Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π" με κωδικό ΟΠΣ 5093119, ΣΑΕ 2021ΣΕ34510095» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11339101» και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π - [ΕΡ-3391-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-096-22PROC010608162