ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS+ ΤΟΥ ΟΠΑ


Publication Date: 14/02/2022

Number: 06 / 2022

Reference: 1807/5329-22

Deadline for submission: 01/03/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «ERASMUS+ 2021-2022» και κωδικό 11343701, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+) μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Χριστόπουλο, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16, όπως προστέθηκε με το άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 4712/2020 και σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τη Διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων Erasmus+ του ΟΠΑ για Σπουδές, την Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΟΠΑ στο εξωτερικό και την Επιμόρφωση - Διδασκαλία Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 09/02/2022 απόφαση της 110ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (ΑΔΑ: 6ΘΑΕ469Β4Μ-ΟΙΖ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: η Διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων Erasmus+ του ΟΠΑ για Σπουδές, η Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΟΠΑ στο εξωτερικό και την Επιμόρφωση - Διδασκαλία Προσωπικού του του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το αντικείμενο εργασίας περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένα:
• Επικοινωνία με τους φοιτητές και το προσωπικό του ΟΠΑ αναφορικά με την προετοιμασία των μετακινήσεών τους.
• Συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων, έλεγχος πληρότητας και συμμόρφωσης με τον οδηγό του προγράμματος Erasmus+, παροχή ανατροφοδότησης και επισήμανση διορθώσεων όπου απαιτείται.
• Υποστήριξη του γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων έργου και αποστολή δεδομένων όπου απαιτείται.
• Υποστήριξη του γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε επίπεδο προωθητικών ενεργειών για την προβολή και δημοσιότητα του έργου (υποστήριξη στη διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, δημιουργία ενημερωτικού υλικού κ.α).
• Υποστήριξη του γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων αναφορικά με τις ενέργειες που απαιτούνται σε επίπεδο ηλεκτρονικής καταγραφής κινητικοτήτων μέσω της πλατφόρμας OLA (Online Learning Agreement).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-06-91ΙΖ469Β4Μ-ΗΜΞResults Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS+ ΤΟΥ ΟΠΑ