ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ


Publication Date: 16/01/2019

Number: 90 / 2018

Reference: 1802/387-19

Deadline for submission: 28/01/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια τακτικού έλεγχου της οικονομικής διαχείρισης και των χρηματοοικο­νο­μι­κών καταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, για τη χρήση 2017, στο πλαίσιο διαδικασίας απευθείας α­­νά­θεσης, έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000€) ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμό του έργου με κωδικό 00-0000-00 και τίτλο «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ».

Επικοινωνία: κα Ι. Γρίβα (210.8203703), κα Ε. Αθανασοπούλου (210.8203704).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-90


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ