Σύσταση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας συστάθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) στη συνεδρίαση της 2/3/1983 σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 432/81 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας», το οποίο τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε από την κοινή υπουργική απόφαση Αρ. Β1/819/20.12.1988 (ΦΕΚ Β' 920/21.12.1988) και στη συνέχεια από την κοινή υπουργική απόφαση Αρ. 679/22.8.1996 (ΦΕΚ Β' 826/10.9.1996), η οποία κυρώθηκε αναδρομικά με το άρθρο 36 του νόμου 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3848/2010.

Πρόσφατη Νομοθεσία: Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141/21.7.2022)
Κεφάλαιο ΚΖ': Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας

Πρόσφατη Νομοθεσία: Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4.8.2017)
Κεφάλαιο Η': Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων