Διαχείριση Ποιότητας

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, έχει αναπτύξει, εφαρμόσει και τηρεί διαρκώς ενήμερο τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των θεσπισμένων (βάσει της εγκυκλίου 4670/ΕΥΣ- 551 της Γ.Γ.Ε.Α./ΥΠ.ΟΙ.Ο.) Κριτηρίων Διαχειριστικής Επάρκειας για την  Κατηγορία / Τύπου Β (έργα / δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και λοιπών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση τεχνικών έργων, κατάρτισης και συμβουλευτικής κ.α.)

Προκειμένου να εισαχθούν οι αλλαγές στη νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη τον Οδηγό για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020, ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ τροποποίησε το εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας που ίσχυε για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Από 06/02/2017 βρίσκεται σε ισχύ το πιστοποιητικό εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, με αριθμό 00.12.1199 και ημερομηνία λήξης την 08/02/2026.


Πολιτική Ποιότητας

Ποιότητα για τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ είναι :

  • H υπέρβαση των αναγκών & προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών
  • H τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη κοινοτική & εθνική νομοθεσία
  • H συνεχής βελτίωση των χαρακτηριστικών όλων των υπηρεσιών που παρέχει, στο πλαίσιο της διαχείρισης των έργων

Βασικά συστατικά του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ο ακριβής προσδιορισμός των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και η διαρκής ικανοποίησή τους μέσα από τις δομές οργάνωσης και λειτουργίας που υιοθετούνται, με την ταυτόχρονη απρόσκοπτη διάθεση των απαιτούμενων πόρων.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των παραπάνω, η Διοίκηση του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ καθιερώνει αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα και πτυχές λειτουργίας του, η επίτευξη των οποίων αξιολογείται σε συνεχή βάση μέσα από τη διεργασία Ανασκόπησης της Διοίκησης.

Οι σκοποί αυτοί είναι:

  • Υποστήριξη της παραγωγής νέας γνώσης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου
  • Αποτελεσματική διάθεση και διαχείριση των κονδυλίων, μέσω της βέλτιστης υποστήριξης των έργων και των επιστημονικών υπευθύνων
  • Αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση τυχόν αποθεματικών, με στόχο την ενίσχυση της έρευνας, τη δημιουργία υποδομών, τη διάθεση υποτροφιών και την συμμετοχή στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου

Παρέχει επίσης όλους τους απαραίτητους για το σκοπό αυτό πόρους αναγνωρίζοντας και ανταμείβοντας την ομαδική εργασία και την ατομική προσπάθεια, καθιστώντας διαθέσιμο ένα περιβάλλον εργασίας που προάγει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Η Διοίκηση του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ δεσμεύεται για:

  • την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων
  • τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Η ανωτέρω Πολιτική για την Ποιότητα γνωστοποιείται και εφαρμόζεται κατάλληλα σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και ανασκοπείται συστηματικά από τη Διοίκηση, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης.


O Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης