Ενημέρωση για υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από προμηθευτές του ΕΛΚΕ

04/06/2024Ενημέρωση για υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από προμηθευτές του ΕΛΚΕ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4601/19, εγκύκλιοι 52445/23 και 78366/23), από 01/06/2024 όλα τα παραστατικά πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών με καθαρή αξία άνω των 2.500 € πλέον ΦΠΑ, που εκδίδονται προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα πρέπει υποχρεωτικά να εκδίδονται από τους προμηθευτές μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης ο οποίος έχει πιστοποιηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τη διαβίβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων προς το Δημόσιο (Β2G).

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι/ες των έργων/προγραμμάτων, σε συνεργασία με το/τη διαχειριστή/τρια του εκάστοτε έργου/προγράμματος, θα πρέπει να ενημερώνουν τους προμηθευτές με τα παρακάτω στοιχεία, για την έκδοση και τον ορθό χαρακτηρισμό του εκάστοτε ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Απαιτούμενα στοιχεία προς συμπλήρωση:

1. ο κωδικός ΑΑΗΤ (Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικού Τιμολογίου) του ΕΛΚΕ με ΑΦΜ 090034337 είναι ο 1020.E00675.0001 και είναι απαραίτητος για τους προμηθευτές για την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου
2. στο πεδίο ΒΤ‐10 Στοιχείο αναφοράς αγοραστή → θα αναγράφουν τον κωδικό του έργου
3. στο πεδίο ΒΤ‐11 Στοιχείο αναφοράς αγαθού → θα αναγράφουν τον ΑΔΑ προϋπολογισμού του έργου (ο ΕΛΚΕ εντάσσεται στην 3η κατηγορία, Λοιποί Προϋπολογισμοί)
4. στο πεδίο ΒΤ‐12 Στοιχείο αναφοράς σύμβασης → θα αναγράφουν τον ΑΔΑΜ της σύμβασης, εφόσον υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση ή η τιμή 0 στην περίπτωση που δεν υπάρχει (στοιχείο αναφοράς της σύμβασης).