Διαδικασία ολοκλήρωσης έργων/προγραμμάτων

22/12/2022Διαδικασία ολοκλήρωσης έργων/προγραμμάτων

Παράταση ισχύος της απόφασης της 105ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του ακαδημαϊκού έτους 2021‐2022 για τη διαδικασία ολοκλήρωσης έργων/προγραμμάτων των οποίων το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο έχει ήδη ολοκληρωθεί από το 2018.