Πιστοποιητικό εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

06/02/2017Πιστοποιητικό εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ από 06/02/2017 διαθέτει πιστοποιητικό εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΗΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ.

Certificate EN ISO 9001:2015

Διαχείριση Ποιότητας

Επικοινωνία