Διευκρίνιση σχετικά με τον Διαγωνισμό "Ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων" (2/2019)

09/05/2019Διευκρίνιση σχετικά με τον Διαγωνισμό "Ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων" (2/2019)
Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ’ αρ. πρωτ. 0503/10125-19 Διακήρυξης του Διαγωνισμού 02/2019 (Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 73013) για το έργο «Καθαριότητα των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του ΚΕΚ/ΟΠΑ καθώς και των κτιρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.