Διευκρίνιση σχετικά με τον Διαγωνισμό "Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των Κτιρίων" (1/2019)

19/04/2019Διευκρίνιση σχετικά με τον Διαγωνισμό "Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των Κτιρίων" (1/2019)

Α. Βάσει του άρθρου 44 του Ν.4605/2019 που τροποποιεί τον Ν.4412/2016

α) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής  στις συμβάσεις άνω των 2.500€ που υπάγονται στον παρόντα νόμο, και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019).

Κείμενο που αντικαθιστά την περίπτωση α) της παραγράφου 5.1.2, στη σελίδα 35 της διακήρυξης:

«5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011, όπως ισχύει..»

Β. Αναρτάται ανανεωμένος ο πίνακας ανάλυσης οικονομικής προσφοράς.

Ανανεωμένος πίνακας ανάλυσης οικονομικής προσφοράς