Αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

15/02/2019Αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)


Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ.15/Γ'/67695/1825/28-12-2018 «Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)» και την διευκρινιστική της εγκύκλιο Δ.15/ Γ'/οικ.4624/106/2019/05-02-2019, οι αμοιβές που καταβάλλονται με Τίτλο Κτήσης (χωρίς Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) επί συμβάσεων που καταρτίζονται από την 01/02/2019 και εφεξής, υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ.

Οι ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Για το σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι των εν λόγω αμοιβών θα πρέπει να απογράφονται στον ΕΦΚΑ για την ιδιότητά τους ως απασχολούμενοι με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών πριν από την έκδοση του παραστατικού και να λαμβάνουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του σχετική βεβαίωση την οποία θα πρέπει να καταθέσουν στον ΕΛΚΕ πριν την πληρωμή τους.


Σχετικά έγγραφα: ΦΕΚ B 6182 - 31/12/2018

Σχετικά έγγραφα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΑΔΑ: 6ΚΗΗ465Θ1Ω-ΛΚΟ) - 05/02/2019