Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων - 2η Παράταση

06/06/2017Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων - 2η Παράταση

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

 

Στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής  για τον Α’ Κύκλο των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00 με νέα καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00. Για τους επόμενους κύκλους, η ημερομηνία έναρξης θα ανακοινωθεί με σχετική απόφαση.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-6ΛΖ3465ΧΙ8-Η33_ΠΑΡΑΤΑΣΗ-97ΒΔ465ΧΙ8-Υ7Ν

Σχετική παραπομπή: ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ