ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/07/2024

Αριθμός: 60 / 2024

Πρωτόκολλο: 1807/31258-24

Προθεσμία υποβολής: 21/07/2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Λειτουργία μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης "Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Γραφείο/Κέντρο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004359 και κωδικό ΕΛΚΕ 11351203, μέσω της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο Βασδέκη και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο-στέλεχος για την Τεχνική Υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού/Ειδικός σε θέματα πληροφορικής, επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Λειτουργία μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»,  σύμφωνα με την από 03/07/2024 απόφαση της 213ης  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 927Φ469Β4Μ-ΧΓΩ).

Αντικείμενο: Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η διοικητική υποστήριξη και η συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού, με συγκεκριμένη εσωτερική δομή και στελέχωση, με περιγραφή θέσεων εργασίας στελεχών, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, καθώς και η περιγραφή διαδικασιών και ροής εργασιών, σύμφωνα με το Πακέτο Εργασίας 1-ΠΕ1: Οργάνωση και Λειτουργία της ΜΣΣ και με συμμετοχή στα ακόλουθα Παραδοτέα:
 
• Παραδοτέο 1.1 – Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων τακτικού ή/και έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη και λειτουργία της ΜΣΣ                                                                                         
• Παραδοτέο 1.2 – Οργανόγραμμα-Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας-Διάγραμμα ροής εργασιών

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-60