ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS+ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 27/06/2024

Αριθμός: 58 / 2024

Πρωτόκολλο: 1807/29167-24

Προθεσμία υποβολής: 07/07/2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «ERASMUS+ 2023-2024» και κωδικό 11365301, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+) μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Χριστόπουλο,  και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022) και ειδικότερα των άρθρων 243-245 αυτού, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τον Διοικητικό, Οικονομικό και Συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων των προγραμμάτων Erasmus+ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 26/06/2024 απόφαση της 212ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 (ΑΔΑ: ΨΕΨΠ469Β4Μ-Μ62). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το εξής:
 
Αντικείμενο εργασίας: Ο Διοικητικός, Οικονομικός και Συμβουλευτικός συντονισμός των δράσεων των προγραμμάτων Erasmus+ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το αντικείμενο εργασίας περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένα:

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής στα προγράμματα Erasmus+.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμου αξιολόγησης και κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνος με τους κανονισμούς του έργου όπως αυτοί ορίζονται από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ).
• Συμμετοχή σε γενικότερες δράσεις προώθησης του έργου και ενημέρωσης υποψηφίων φοιτητών αλλά και μεμονωμένη ενημέρωσή τους για τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και Επιμόρφωσης του Ιδρύματος μέσω του Erasmus+.
• Παρακολούθηση κινητικότητας φοιτητών και πλήρης υποστήριξη από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της κινητικότητάς τους (επικοινωνία με τους υποψήφιους για την προετοιμασία των μετακινήσεων, συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας και συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που θέτει η Εθνική Μονάδα, παροχή ανατροφοδότησης και επισήμανση παρεκκλίσεων και δημιουργία κειμένου συμβάσεων συνεργασίας).
• Διοργάνωση προωθητικών ενεργειών για την προβολή και δημοσιότητα των δράσεων (διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, δημιουργία ενημερωτικού υλικού προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενδιαφέροντος, κτλ.).
• Συμβολή στη συγγραφή της ενδιάμεσης και τελικής αναφοράς.
• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους φοιτητές του ΟΠΑ αλλά και των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων (καθοδήγηση για την επιλογή εταιρείας/ιδρύματος για πρακτική άσκηση, κτλ.).
• Ανάπτυξη εκτενούς δικτύου συνεργατών με εξωτερικούς φορείς όπως επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά ινστιτούτα σπουδών (πραγματοποίηση σχετικών ερευνών ικανοποίησης των ωφελούμενων αλλά και συμμετεχουσών επιχειρήσεων από το έργο).
• Επικοινωνία με τους Εταίρους του Προγράμματος (τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα της χώρας), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-58