ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ/-Α ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ (GRAPHIC DESIGNER) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 24/05/2024

Αριθμός: 51 / 2024

Πρωτόκολλο: 1807/22862-24/24.05.2024

Προθεσμία υποβολής: 03/06/2024

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Κωνσταντίνο Δράκο και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται σύμφωνα με την από 22/05/2024 απόφαση της 207ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 91ΣΞ469Β4Μ-2ΩΗ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Γραφίστρια/-α με έμφαση στη δημιουργία υλικών στα ψηφιακά μέσα (Graphic Designer) για ενίσχυση των υπηρεσιών του Τμήματος Δημοσίων σχέσεων του ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: 

Αντικείμενο έργου:

• Η διαχείριση της διαδικασίας οπτικοποίησης της επικοινωνίας μέσα από τον προσδιορισμό των απαιτήσεων έως τη δημιουργία γραφικών, εικονογραφήσεων, λογοτύπων, σελιδοποιήσεων και κάθε είδους οπτικοποίησης,
• Η μελέτη προδιαγραφών σχεδιασμού, η σύλληψη ιδεών για απεικονίσεις, η προετοιμασία πρόχειρων σχεδίων και η παρουσίαση ιδεών,
• Η ανάπτυξη εικονογραφήσεων, λογοτύπων, στοιχείων οπτικής ταυτότητας, newsletters και σεναρίων για βίντεο με χρήση ειδικού λογισμικού,
• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ιστοσελίδων,
• Η εφαρμογή και η προσαρμογή των σχεδίων και υλικών επικοινωνίας σε όλα τα ψηφιακά και φυσικά κανάλια που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της επικοινωνίας,
• Η συνεργασία με τα στελέχη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων για τη δημιουργία υλικών επικοινωνίας που αφορούν σε ενέργειες επικοινωνίας μέσα από φυσικά ή ψηφιακά κανάλια,
• Η συμμετοχή σε νέα Projects/εφαρμογές επικοινωνίας για τις στοχευόμενες ομάδες κοινού του ΟΠΑ με παραγωγή ιδεών και πρωτοτύπων έως την τελική υλοποίησή τους.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-51