ΜΑΤΑΙΩΣΗ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ERASMUS+ 2023-2024»

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/07/2024

Αριθμός: 50 / 2024

Πρωτόκολλο: 1807/22835-24

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-50-ΜΑΤΑΙΩΣΗ