ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ALGORITHM DESIGN FOR FAIR DIVISION-ADFD»

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/05/2024

Αριθμός: 44 / 2024

Πρωτόκολλο: 1807/20577-24

Προθεσμία υποβολής: 22/05/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου, με έναν (1) συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «ALGORITHM DESIGN FOR FAIR DIVISION-ADFD» (κωδικός θέσης 3701-AD1).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ‘Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ALGORITHM DESIGN FOR FAIR DIVISION-ADFD» με κωδικό 11370101, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) - Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), στο πλαίσιο της δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκ. Καθηγήτρια του ΟΠΑ, κα Αλκμήνη Σγουρίτσα, προτίθεται, σύμφωνα με την από 24/04/2024 απόφαση της 205ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 9ΗΨ2469Β4Μ-ΤΛ9), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) συνεργάτη, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Τεχνική αναφορά, υποβολή δημοσιεύσεων, παρουσίαση workshop, στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Existence and Complexity of (Almost) Fair Allocations), WP3 (Equilibrium Analysis in Fair Division), και WP4 (Project and Dissemination Management)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-44