ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 25/04/2024

Αριθμός: 43 / 2024

Πρωτόκολλο: 1807/19225-24

Προθεσμία υποβολής: 08/05/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την οργάνωση, διαχείριση, επικοινωνιακή υποστήριξη, καθώς και τη διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου/προγράμματος με τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ" - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ», με κωδικό 310036 (ΜΤ-0036).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου/προγράμματος με τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ" - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ», με κωδικό 310036 (ΜΤ-0036), που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Εμμανουήλ Καβουσανό και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022) και ειδικότερα των άρθρων 243-245 αυτού,  προτίθεται, σύμφωνα με την από 24/04/2024 απόφαση της 205ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: ΡΡΦΤ469Β4Μ-ΕΒ3), να απασχολήσει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την οργάνωση, διαχείριση, επικοινωνιακή υποστήριξη, καθώς και τη διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Συμβολή σε πάσης φύσεως θέματα που αφορούν στην οργάνωση, διαχείριση, επικοινωνιακή υποστήριξη καθώς και τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-43Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ