Λειτουργία μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημ/νια Δημοσίευσης : 26/03/2024

Αριθμός: 32 / 2024

Πρωτόκολλο: 1807/13255-24

Προθεσμία υποβολής: 10/04/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με τρεις (3) συνεργάτες, στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργία μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Ο ΕιδικόςΛογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ),στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Λειτουργία μονάδας στρατηγικούσχεδιασμού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης "ΜονάδαΣτρατηγικού Σχεδιασμού & Γραφείο/Κέντρο Υποστήριξης της Διδασκαλίας καιΜάθησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004359 και κωδικό ΕΛΚΕ11351203, μέσω της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑνθρώπινοΔυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», που συγχρηματοδοτείται από τηνΕυρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους καιμε Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και ΑντιπρύτανηΑκαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού ΠανεπιστημίουΑθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο Βασδέκη και βάσει τωνδιατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με τηνκοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβασηέργου τρία (3) φυσικά πρόσωπα-στελέχηγια την υποστήριξη της υλοποίησης του Υποέργου (1) «Λειτουργία μονάδαςστρατηγικού σχεδιασμού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», σύμφωνα με την από 20/03/2024 απόφαση της 200ηςΣυνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΟικονομικούΠανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΙ2469Β4Μ-ΣΨΦ):


Στέλεχος1 - Διοικητική Υποστήριξη ΜονάδαςΣτρατηγικού Σχεδιασμού/Ειδικός σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων

Αντικείμενο: Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο,είναι η διοικητικήυποστήριξη και η συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία της ΜονάδαςΣτρατηγικού Σχεδιασμού, με συγκεκριμένη εσωτερική δομή και στελέχωση, με περιγραφή θέσεωνεργασίας στελεχών, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, καθώς και η περιγραφήδιαδικασιών και ροής εργασιών, σύμφωνα με το Πακέτο Εργασίας 1-ΠΕ1: Οργάνωσηκαι Λειτουργία της ΜΣΣ και με συμμετοχή στα ακόλουθα Παραδοτέα

  • Παραδοτέο 1.1 – Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων τακτικού ή/και έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη και λειτουργία της ΜΣΣ
  • Παραδοτέο 1.2 – Οργανόγραμμα-Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας-Διάγραμμα ροής εργασιών

Στέλεχος 2 - Τεχνική Υποστήριξη Μονάδας ΣτρατηγικούΣχεδιασμού/Ειδικός σε θέματα πληροφορικής, επεξεργασίας και διαχείρισηςδεδομένων

Αντικείμενο: Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο,είναι η διοικητικήυποστήριξη και η συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία της ΜονάδαςΣτρατηγικού Σχεδιασμού, μεσυγκεκριμένη εσωτερική δομή και στελέχωση, με περιγραφή θέσεων εργασίαςστελεχών, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, καθώς και η περιγραφή διαδικασιών καιροής εργασιών, σύμφωνα με το Πακέτο Εργασίας 1-ΠΕ1: Οργάνωση και Λειτουργίατης ΜΣΣ και με συμμετοχή στα ακόλουθα Παραδοτέα

  • Παραδοτέο 1.1 – Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων τακτικού ή/και έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη και λειτουργία της ΜΣΣ
  • Παραδοτέο 1.2 – Οργανόγραμμα-Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας-Διάγραμμα ροής εργασιών

Στέλεχος 3 - Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Αντικείμενο: Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο,είναι η συμβολή στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ιδρύματος και στην υλοποίησή του,καθώς και η παρακολούθηση υλοποίησης της στρατηγικής αυτής και με συμμετοχή σταακόλουθα Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα τους:

ΠακέτοΕργασίας 2-ΠΕ2: Στρατηγικός Σχεδιασμός Ιδρύματος και Υλοποίησή του

  • Παραδοτέο 2.2 – Έκθεση παρακολούθησης σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο

και

ΠακέτοΕργασίας 3-ΠΕ3: Παρακολούθηση Υλοποίησης της Στρατηγικής

  • Παραδοτέο 3.2 – Ετήσιο σχέδιο ενεργειών και παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής συμφωνίας

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-32