ΕΝΑΝ (1) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SECURE NAMED DATA SHARING (SNDS)» (κωδικός θέσεων 3662-SD2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/03/2024

Αριθμός: 35 / 2024

Πρωτόκολλο: 1807/13167-24

Προθεσμία υποβολής: 01/04/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «SECURE NAMED DATA SHARING (SNDS)» (κωδικός θέσης 3662-SD2)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SECURE NAMED DATA SHARING (SNDS), με κωδικό 11366201, που χρηματοδοτείται από τον European Science Foundation (Fondation Europénne de la Science - ESF), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Ξυλωμένο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 20/03/2024 απόφαση της 200ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 60Χ5469Β4Μ-ΕΚΚ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως τριών (3) μηνών, έναν (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Έρευνα στην επίδοση κατανεμημένων δικτυακών υποδομών, συμμετοχή και συμβολή στην ανάπτυξη των Deliverables D2, D3, στο πλαίσιο του έργου».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-35

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑΝ (1) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SECURE NAMED DATA SHARING (SNDS)» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3662-SD2)