ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SECURE OPEN SOURCE SOFTWARE AND HARDWARE ADAPTABLE FRAMEWORK (SECOPERA) (position code 3558-PR4)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 04/04/2024

Αριθμός: 25 / 2024

Πρωτόκολλο: 1807/9979-24

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.