ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: P2R PEERS-CO-DEVELOPING PATHWAYS TOWARDS CLIMATE RESILIENT REGIONS IN EUROPE (position code 3557-PR3)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 04/04/2024

Αριθμός: 24 / 2024

Πρωτόκολλο: 1807/9971-24

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.