ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ) (κωδικός θέσης 3631-NG1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/02/2024

Αριθμός: 15 / 2024

Πρωτόκολλο: 1807/6196-24

Προθεσμία υποβολής: 28/02/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ)», με κωδικό πράξης TAEDR-0534767, και κωδικό ΕΛΚΕ ΟΠΑ 11363101 (κωδικός θέσης 3631-NG1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ)», με κωδικό πράξης TAEDR-0534767, και κωδικό ΕΛΚΕ ΟΠΑ 11363101, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για τη σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 31/01/2024 απόφαση της 192ης  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 6ΞΠΙ469Β4Μ-ΕΒ8), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Ανάλυση οικονομικών μοντέλων και αξιολόγηση δεδομένων, στο πλαίσιο των ενοτήτων εργασίας: ΕΕ1-Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Δράσης, ΕΕ3-Ενεργειακή Αναβάθμιση και Μείωση Αποτυπώματος σε Πλοία και Λιμάνια, ΕΕ4-Εκπομπές Κλιματικά Ενεργών Ουσιών (ΚΕΟ) και Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος, ΕΕ6-Λύσεις Κυκλικής Οικονομίας, ΕΕ7-Χάρτης Επιλογής Βέλτιστου Συνδυασμού Λύσεων, και ΕΕ8-Μελέτες Περίπτωσης και Δράσεις Συνέργειας με τον Παραγωγικό Ιστό».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-15Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ) (κωδικός θέσης 3631-NG1)