ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: FABRIX-FOSTERING LOCAL, BEAUTIFUL, AND SUSTAINABLY DESIGNED REGENERATIVE TEXTILE AND CLOTHING ECOSYSTEMS (position code 3676-PR2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/02/2024

Αριθμός: 140 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/58284-23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.---