ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/10/2023

Αριθμός: 110 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/42874-23

Προθεσμία υποβολής: 23/10/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης» και με κωδικό 11366001, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Ιωάννη Μούρτο και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για τη διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη του γραφείου πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης του ΟΠΑ,  σύμφωνα με την από 11/10/2023 απόφαση της 177ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΕΧ469Β4Μ-9ΓΜ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:

Αντικείμενο: Διοικητική και διαχειριστική Υποστήριξη του γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης του ΟΠΑ για την ομαλή υλοποίηση του έργου

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-110-ΨΜ4Ο469Β4Μ-1ΡΩΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ