ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/10/2023

Αριθμός: 112 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/42852-23

Προθεσμία υποβολής: 23/10/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης» και με κωδικό 11366001, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Ιωάννη Μούρτο και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, δύο (2) φυσικά πρόσωπα για τη διοικητική υποστήριξη των αναγκών λειτουργίας του γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης του ΟΠΑ,  σύμφωνα με την από 11/10/2023 απόφαση της 177ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 9610469Β4Μ-ΘΓΦ).

Θέση Α: ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τη διοικητική υποστήριξη σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων

Αντικείμενο έργου: Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η διοικητική υποστήριξη σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, για τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης του ΟΠΑ.

Θέση Β: ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τη διοικητική υποστήριξη σε θέματα οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων και σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων

Αντικείμενο έργου: Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η διοικητική υποστήριξη σε θέματα οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων και σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, για τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης του ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-112-9ΨΖΕ469Β4Μ-ΔΓΡΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ