ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ) ΣΤΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/10/2023

Αριθμός: 106 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/41924-23

Προθεσμία υποβολής: 20/10/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού» και κωδικό έργου 310025 (ΜΤ-0025), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα. Μαρία Βακόλα  και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022) και ειδικότερα των άρθρων 243-245 αυτού, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την οργάνωση, οικονομική διαχείριση, επικοινωνιακή υποστήριξη και διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού», σύμφωνα με την από 04/10/2023 απόφαση της 176ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 (ΑΔΑ: 91ΨΓ469Β4Μ-ΛΧΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:

Αντικείμενο εργασίας: η οργάνωση, οικονομική διαχείριση, επικοινωνιακή υποστήριξη καθώς και διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού». Το αντικείμενο εργασίας περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένα:

• Εξυπηρέτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας και υποστήριξης διδασκόντων.
• Ενημέρωση ενδιαφερομένων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
• Επιμέλεια και σύνταξη Οδηγού Σπουδών και πάσης φύσεως ενημερωτικών/διαφημιστικών εντύπων.
• Διοργάνωση και υποστήριξη τελετών αποφοίτησης, εκπαιδευτικών επισκέψεων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων.
• Προώθηση του Προγράμματος στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
• Τήρηση Πρακτικών της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.
• Επικουρική υποστήριξη του Διευθυντή του Προγράμματος σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ) ΣΤΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»