ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΣΤΕΛΕΧΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (αριθμός πρόσκλησης: 104/2023)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/10/2023

Αριθμός: 104 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/41770-23

Προθεσμία υποβολής: 19/10/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση και Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών» και με κωδικό έργου 11340401, που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) που προήλθαν δυνάμει των 130/06-04-2001, 1119/13-07-2001 και 30339/ΚΑ/06-02-2002 αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Δημήτριο Καρλή και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) φυσικά πρόσωπα-στελέχη, Διαχειριστές συγχρηματοδοτούμενων έργων στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 04/10/2023 απόφαση της 176ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΗΠ469Β4Μ-4ΞΣ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής:

Δράση 1.1: (Α) Συμβουλευτική υποστήριξη στις διαδικασίες ένταξης των έργων στη διαχείριση του ΕΛΚΕ και (Β) διαχειριστική παρακολούθηση των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των έργων και των αναμορφώσεών τους που περιλαμβάνει:

• την επεξεργασία και υποβολή στις διαχειριστικές αρχές αιτημάτων χρηματοδότησης και λοιπών απαιτούμενων εγγράφων
• τον έλεγχο της κανονικότητας και νομιμότητας των δαπανών των έργων
• τον έλεγχο των οικονομικών υποχρεώσεων των έργων
• την  κατάρτιση συμβάσεων ερευνητικού και λοιπού προσωπικού
• την παρακολούθηση των ταμειακών διευκολύνσεων των έργων
• την προετοιμασία και υποστήριξη τυχόν ελέγχων οικονομικού αντικειμένου των έργων, καθώς και τη σύνταξη και υποβολή αναφορών, δελτίων δήλωσης δαπανών και εκθέσεων στους φορείς χρηματοδότησης
• την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων, οικονομική ολοκλήρωση των έργων και τυχόν λογιστική ή ταμειακή τακτοποίησή τους

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-104-9ΞΖ5469Β4Μ-ΖΛ7Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΣΤΕΛΕΧΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (αριθμός πρόσκλησης: 104/2023)