ΕΝΑ (1) ΝΟΜΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 06/10/2023

Αριθμός: 103 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/41711-23

Προθεσμία υποβολής: 16/10/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση και Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών» και με κωδικό έργου 11340401, που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) που προήλθαν δυνάμει των 130/06-04-2001, 1119/13-07-2001 και 30339/ΚΑ/06-02-2002 αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Δημήτριο Καρλή και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) Νομικό-φυσικό πρόσωπο, για παροχή συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ,  σύμφωνα με την από 04/10/2023 απόφαση της 176ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΖΘ469Β4Μ-ΥΜΒ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:

Δράση 1.2: Παροχή συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών που αφορά την υποστήριξη στην ομαλή διεκπεραίωση και διαχείριση ζητημάτων στο πλαίσιο των έργων και περιλαμβάνει, ενδεικτικά:
- την παροχή γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ και προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης
- την παρακολούθηση της νομοθεσίας και ενημέρωση της Διοίκησης και των στελεχών της ΜΟΔΥ
- τον νομικό έλεγχο συμβάσεων χρηματοδότησης έργων και την εκπόνηση σχεδίων συμβάσεων έργων του ΕΛΚΕ
- τον νομικό έλεγχο συμβάσεων και διακηρύξεων του γραφείου διαγωνισμών, προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων
- την τήρηση αρχείου νομοθεσίας για θέματα που αφορούν τον ΕΛΚΕ
- τη συνεργασία με όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης και με τη νομική υπηρεσία του Ιδρύματος σε πάσης φύσεως δικαστικά και νομικά ζητήματα

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-103-Ψ4ΠΩ469Β4Μ-ΛΞΕΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΝΟΜΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ