ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: RESONANCE-REPLICABLE AND EFFICIENT SOLUTIONS FOR OPTIMAL MANAGEMENT OF CROSS-SECTOR ENERGY” (position code 3560-PR1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 15/11/2023

Αριθμός: 107 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/40950-23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.