ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS+ ΤΟΥ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/09/2023

Αριθμός: 100 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/39105-23

Προθεσμία υποβολής: 02/10/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «ERASMUS+ 2022-2023» και κωδικό έργου 11354401 που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+) μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Χριστόπουλο,  και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022) και ειδικότερα των άρθρων 243-245 αυτού, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τη Διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων Erasmus+ του ΟΠΑ για Σπουδές, την Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΟΠΑ στο εξωτερικό και την Επιμόρφωση - Διδασκαλία Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 20/09/2023 απόφαση της 174ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 (ΑΔΑ: 977Ι469Β4Μ-99Ε). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:

Αντικείμενο εργασίας: η Διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων Erasmus+ του ΟΠΑ για Σπουδές, η Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΟΠΑ στο εξωτερικό και την Επιμόρφωση - Διδασκαλία Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το αντικείμενο εργασίας περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένα:

• Επικοινωνία με τους φοιτητές και το προσωπικό του ΟΠΑ αναφορικά με την προετοιμασία των μετακινήσεών τους.
• Συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων, έλεγχος πληρότητας και συμμόρφωσης με τον οδηγό του προγράμματος Erasmus+, παροχή ανατροφοδότησης και επισήμανση διορθώσεων όπου απαιτείται.
• Υποστήριξη του γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων έργου και αποστολή δεδομένων όπου απαιτείται.
• Υποστήριξη του γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε επίπεδο προωθητικών ενεργειών για την προβολή και δημοσιότητα του έργου (υποστήριξη στη διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, δημιουργία ενημερωτικού υλικού κ.α).
• Υποστήριξη του γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων αναφορικά με τις ενέργειες που απαιτούνται σε επίπεδο ηλεκτρονικής καταγραφής κινητικοτήτων μέσω της πλατφόρμας OLA (Online Learning Agreement).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-100-697Υ469Β4Μ-4ΕΨΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS+ ΤΟΥ ΟΠΑ