ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ με κωδικό 310045 (ΜΤ-0045)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 01/09/2023

Αριθμός: 96 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/35787-23

Προθεσμία υποβολής: 11/09/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την οργάνωση, διαχείριση, επικοινωνιακή υποστήριξη καθώς και τη διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ», με κωδικό 310045 (ΜΤ-0045)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ», με κωδικό 310045 / ΜΤ-0045 (κωδικός θέσης 0045-ΜΤ1), που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Αστέριο Πλιάκο, και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022) και ειδικότερα των άρθρων 243-245 αυτού, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την οργάνωση, διαχείριση, επικοινωνιακή υποστήριξη καθώς και τη διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας, σύμφωνα με την από 30/08/2023 απόφαση της 171ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 6Α2Ρ469Β4Μ-ΧΨΛ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση, επικοινωνιακή υποστήριξη, καθώς και τη διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας του «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-96-Ψ89Η469Β4Μ-Κ7ΟΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ με κωδικό 310045 (ΜΤ-0045)