ΕΝΑΝ (1) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ERASMUS+ 2022-2023» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3544-ΔΝ1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 31/08/2023

Αριθμός: 95 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/35234-23

Προθεσμία υποβολής: 10/09/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου, με έναν (1) Διδάσκοντα της Νεοελληνικής, στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ 2022-2023» (κωδικός θέσης 3544-ΔΝ1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ERASMUS+ 2022-2023»,  με κωδικό 11354401, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Χριστόπουλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 30/08/2023 απόφαση της 171ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: ΡΠΣΩ469Β4Μ-8ΡΓ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης (εφόσον αυτό επιτρέπεται από τον χρηματοδότη του έργου), και σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) Διδάσκοντα της Νεοελληνικής, με το κάτωθι φυσικό αντικείμενο συνολικής διάρκειας 104 ωρών: «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-95-ΡΟΛΘ469Β4Μ-9ΩΙΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑΝ (1) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ERASMUS+ 2022-2023» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3544-ΔΝ1)