ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SFFACCEL: ACCELERATING INNOVATION ACROSS REGIONAL DEEP TECH VALLEYS IN EUROPE (κωδικός θέσης 3637-SF4)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 21/09/2023

Αριθμός: 93 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/34300-23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.