ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ/-Α ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ (GRAPHIC DESIGNER) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/07/2023

Αριθμός: 77 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/29239-23

Προθεσμία υποβολής: 13/07/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και κωδικό ΕΛΚΕ 11340401,  που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) που προήλθαν δυνάμει των 130/06-04-2001, 1119/13-07-2001 και 30339/ΚΑ/06-02-2002 αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κ. Δημήτριο Καρλή, προτίθεται σύμφωνα με την από 28/06/2023 απόφαση της 166ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΦΖ1469Β4Μ-ΨΛ7) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Γραφίστρια/-α με έμφαση στη δημιουργία υλικών στα ψηφιακά μέσα (Graphic Designer) για ενίσχυση των υπηρεσιών του Τμήματος Δημοσίων σχέσεων του ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:  

• Η διαχείριση της διαδικασίας οπτικοποίησης της επικοινωνίας μέσα από τον προσδιορισμό των απαιτήσεων έως τη δημιουργία γραφικών, εικονογραφήσεων, λογοτύπων, σελιδοποιήσεων και κάθε είδους οπτικοποίησης,
• Η μελέτη προδιαγραφών σχεδιασμού, η σύλληψη ιδεών για απεικονίσεις, η προετοιμασία πρόχειρων σχεδίων και η παρουσίαση ιδεών,
• Η ανάπτυξη εικονογραφήσεων, λογοτύπων, στοιχείων οπτικής ταυτότητας, newsletters και σεναρίων για βίντεο με χρήση ειδικού λογισμικού,
• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ιστοσελίδων,
• Η εφαρμογή και η προσαρμογή των σχεδίων και υλικών επικοινωνίας σε όλα τα ψηφιακά και φυσικά κανάλια που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της επικοινωνίας,
• Η συνεργασία με τα στελέχη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων για τη δημιουργία υλικών επικοινωνίας που αφορούν σε ενέργειες επικοινωνίας μέσα από φυσικά ή ψηφιακά κανάλια,
• Η συμμετοχή σε νέα Projects/εφαρμογές επικοινωνίας για τις στοχευόμενες ομάδες κοινού του ΟΠΑ με παραγωγή ιδεών και πρωτοτύπων έως την τελική υλοποίησή τους.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-77-60ΛΕ469Β4Μ-Π1ΙΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ/-Α ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ (GRAPHIC DESIGNER) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ