ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (κωδικός θέσης 3484-ΕΚ17)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 30/06/2023

Αριθμός: 76 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/28773-23

Προθεσμία υποβολής: 15/07/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης  έργου, στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5158824 και κωδικό ΕΛΚΕ ΟΠΑ 11348401 (κωδικός θέσης 3484-ΕΚ17)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5158824 και κωδικό ΕΛΚΕ ΟΠΑ 11348401, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», και επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 21/06/2023 απόφαση της 165ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 68ΞΡ469Β4Μ-ΗΣ4), και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συνεισφορά σε θέματα επικοινωνίας και κοινωνικών δικτύων, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 1 “Επιμόρφωση και επιχειρηματική εκπαίδευση”, 2 “Καθοδήγηση και επιχειρηματική επιτάχυνση”, και 4 “Διαχείριση και Βιωσιμότητα του έργου και διάχυση αποτελεσμάτων”» και συμμετοχή στα Παραδοτέα / Π2.1Β: Τελική αναφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης (coaching) σε επιχειρηματικές ομάδες, Π2.2Β: Τελική αναφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης από ειδικούς μέντορες και εμπειρογνώμονες, Π1.1Β: Τελική αναφορά υπηρεσιών υποστήριξης μαθημάτων επιχειρηματικότητας, Π1.2Β: Τελική αναφορά υλοποίησης Διαγωνισμών Επιχειρηματικότητας ΟΠΑ, Π4.1: Ενδιάμεση αναφορά αποτελεσμάτων έργου και διάχυσης των αποτελεσμάτων, Π4.2: Τελική αναφορά αποτελεσμάτων έργου και διάχυσης των αποτελεσμάτων Π4.3: Επιχειρηματικό σχέδιο και πλάνο βιωσιμότητας»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-76-ΨΩ9Δ469Β4Μ-ΜΕΝΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (κωδικός θέσης 3484-ΕΚ17)