ΤΡΙΑ (3) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/06/2023

Αριθμός: 72 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/27360-23

Προθεσμία υποβολής: 07/07/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Λειτουργία Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης "Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5183805 και κωδικό ΕΛΚΕ 11356501, μέσω της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο Βασδέκη και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου τρία (3) φυσικά πρόσωπα-στελέχη για την υποστήριξη της υλοποίησης του Υποέργου (1) «Λειτουργία Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»,  σύμφωνα με την από 21/06/2023 απόφαση της 165ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 9ΤΙΑ469Β4Μ-ΘΗΩ).

Στέλεχος 1 – Διοικητική Υποστήριξη Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού/Ειδικός σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων

Αντικείμενο:  Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η διοικητική υποστήριξη, η συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού, καθώς και η συμβολή στη δημιουργία οργανογράμματος και εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας, σύμφωνα με το Πακέτο Εργασίας 1-ΠΕ1: Οργάνωση και Λειτουργία της ΜΣΣ και με συμμετοχή στα ακόλουθα Παραδοτέα:  

   • Παραδοτέο 1.1 – Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων τακτικού ή/και έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη και λειτουργία της ΜΣΣ                                                                                         
   • Παραδοτέο 1.2 – Οργανόγραμμα-Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας-Διάγραμμα ροής εργασιών

Στέλεχος 2 - Τεχνική Υποστήριξη Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού/Ειδικός σε θέματα πληροφορικής, επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων


Αντικείμενο:  Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η Τεχνική Υποστήριξη, η συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού, καθώς και η συμβολή στη δημιουργία οργανογράμματος και εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας, σύμφωνα με το Πακέτο Εργασίας 1-ΠΕ1: Οργάνωση και Λειτουργία της ΜΣΣ και με συμμετοχή στα ακόλουθα Παραδοτέα:  

   • Παραδοτέο 1.1 – Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων τακτικού ή/και έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη και λειτουργία της ΜΣΣ                                                                                         
   • Παραδοτέο 1.2 – Οργανόγραμμα-Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας-Διάγραμμα ροής εργασιών

Στέλεχος 3 – Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Αντικείμενο:  Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η συμβολή στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ιδρύματος και στην υλοποίησή του, καθώς και η παρακολούθηση υλοποίησης της στρατηγικής αυτής και με συμμετοχή στα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα τους:

Πακέτο Εργασίας 2-ΠΕ2: Στρατηγικός Σχεδιασμός Ιδρύματος και Υλοποίησή του:  

   • Παραδοτέο 2.1 – Πρόταση στρατηγικού σχεδίου και προγραμματικής συμφωνίας με συνοδευτικό υλικό (Ανάλυση παρούσας κατάστασης (SWOT) και επιλογής στρατηγικής                                                                                
   • Παραδοτέο 2.2 – Έκθεση παρακολούθησης σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο και

Πακέτο Εργασίας 3-ΠΕ3: Παρακολούθηση Υλοποίησης της Στρατηγικής:  

   • Παραδοτέο 3.1 – Προγραμματική συμφωνία                                                                                         
   • Παραδοτέο 3.2 – Ετήσιο σχέδιο ενεργειών και παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής συμφωνίας


Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-72-ΡΠΞΦ469Β4Μ-ΨΒΦΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΜΑΤΑΙΩΣΗ: ΤΡΙΑ (3) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»