ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: DEVELOPMENT OF SOFTWARE MOBILE AD-HOC TACTICAL NETWORK DEVICES AND TESTBED (SMOTANET) (position code 3334-PR9)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/06/2023

Αριθμός: 66 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/23125-23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-66-Ψ3ΟΗ469Β4Μ-Ω8Β

---

File: RESULTS-INVITATION-2023-66