ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ Γ’, Δ’, Ε’ ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 31 ΚΑΙ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 47 ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 24/05/2023

Αριθμός: 02 / 2023

Πρωτόκολλο: 11314401/22640-23

Προθεσμία υποβολής: 16/06/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ Γ’, Δ’, Ε’ ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 31 ΚΑΙ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 47 ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 11314401, έως του ποσού των 1.612.903,229€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κωδικοί  CPV: 45300000-0 / Εργασίες Κτιριακών Εγκαταστάσεων, 45259000-7 / Επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων.

Επικοινωνία: Πρωτόκολλο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (210.8203830), κα Αγγελική Ελευθερίου (210.8203251), κα Ευαγγελία Κρέπια (210.8203705), κα Παρασκευή Πατάπη (210.8203918).

Προθεσμία υποβολής προσφορών : 16/06/2023 (έως τις 14:00).

Σχετικά έγγραφα: Τιμολόγιο_Μελέτης_κατ_αποκοπή
Σχετικά έγγραφα: Ε.Σ.Υ.
Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ
Σχετικά έγγραφα: espd-request-v2 (10).xml
Σχετικά έγγραφα: espd-request-v2 (5).pdf