ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ-ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ Ο.Π.Α.

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/05/2023

Αριθμός: 05 / 2022

Πρωτόκολλο: 11339102/19103-23

Προθεσμία υποβολής: 24/05/2023

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη «Δημιουργία ενός ακαδημαϊκού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ-Αποθετήριο) διαχείρισης και χρήσης της πληροφορίας του Ιδρύματος για την κάλυψη των αναγκών της ΜΟΔΙΠ του Ο.Π.Α.», για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΔΙΠ ΜΕ ΕΘΑΑΕ - [ΕΡ-3391-02]», της πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.» με κωδικό ΟΠΣ: 5093119, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΔΒΜ124» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονα Προτεραιότητας: 6, «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 με Τίτλο «Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ, για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη λειτουργία τους, Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό , κάτω των ορίων διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για τη «Δημιουργία ενός ακαδημαϊκού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ-Αποθετήριο) διαχείρισης και χρήσης της πληροφορίας του Ιδρύματος για την κάλυψη των αναγκών της ΜΟΔΙΠ του Ο.Π.Α.», για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του του Υποέργου 2 με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΔΙΠ ΜΕ ΕΘΑΑΕ- [ΕΡ-3391-02]», της πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.» με κωδικό ΟΠΣ: 5093119, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΔΒΜ124» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονα Προτεραιότητας: 6, «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 με Τίτλο «Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ, για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη λειτουργία τους, Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ», έως του συνολικού ποσού των 59.677,42€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

(Κωδικοί CPV: 72000000-5, 72262000-9, 48000000-8, 48211000-0)

Επικοινωνία: κα Ευαγγελία Κρέπια (210.8203705), κα Παρασκευή Πατάπη (210.8203918).

Σχετικά έγγραφα: 2022_05_espd-request-v2.pdf
Σχετικά έγγραφα: 2022_05_espd-request-v2.html
Σχετικά έγγραφα: 2022_05_espd-request-v2.xml


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ-ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ Ο.Π.Α.