Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-OSCICEEP (κωδικός θέσεων 3272-ΥΔ1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 02/05/2023

Αριθμός: 55 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/19123-23

Προθεσμία υποβολής: 12/05/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου με δύο (2) Ερευνητές, Υποψήφιους Διδάκτορες, στο πλαίσιο του έργου «Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-OSCICEEP» (κωδικός θέσεων 3272-ΥΔ1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-OSCICEEP», με κωδικό 11327201, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκ. Καθηγητή του ΟΠΑ κο Φάμπιο Αντωνίου, προτίθεται, σύμφωνα με την από 26/04/2023 απόφαση της 157ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 6Ι05469Β4Μ-Χ0Σ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με συμβάσεις έργου, δύο (2) Ερευνητές, Υποψήφιους Διδάκτορες για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συμβολή στην ανάλυση θεωρητικού υποδείγματος για τη διερεύνηση σχέσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας/βέλτιστης επένδυσης, με τη χρήση εργαλείων της Θεωρίας Παιγνίων και της Βιομηχανικής Οργάνωσης, και ανάλογα τη διερεύνηση σχέσης μεταξύ της κανονιστικής αβεβαιότητας και των εισερχομένων επενδύσεων σε μία Οικονομία: η ανάλυση απαιτεί συλλογή δεδομένων σε επίπεδο χωρών και οικονομετρική εκτίμηση αυτών, στο πλαίσιο του Πακέτων Εργασίας: 5.2A (Regulatory Regime and Investment), και 5.2B (Stability and Investment), αντίστοιχα».
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-OSCICEEP (κωδικός θέσεων 3272-ΥΔ1)