ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 27/04/2023

Αριθμός: 51 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/18500-23

Προθεσμία υποβολής: 07/05/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» και κωδικό 310034 (ΜΤ-0034) και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), Καθηγητή Γεώργιο Λεκάκο και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται σύμφωνα με την από 26/04/2023 απόφαση της 157ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 9ΘΗΟ469Β4Μ-Ψ4Ι) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, συνεργάτη οργανωτικής, διαχειριστικής και επικοινωνιακής υποστήριξης του Π.Μ.Σ. στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:  
Αντικείμενο έργου:

• Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη του ΠΜΣ.
• Συμβολή στη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-51-Ρ6ΠΟ469Β4Μ-ΥΤ8Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)