ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ACCELERATING INNOVATION IN EUROPE THROUGH STARTUP DEVELOPMENT & CO-CREATION – EUACCEL (κωδικός θέσης 3396-AC6)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 27/04/2023

Αριθμός: 48 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/17239-23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-48-6Β6Α469Β4Μ-Λ9Μ