ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.

Ημ/νια Δημοσίευσης : 27/04/2023

Αριθμός: 44 / 2023

Πρωτόκολλο:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.

  •  Κατηγορία: ΑμΕΑ - ΑΔΑ: Ρ3ΜΚ469Β4Μ-ΔΞΠ
Ρ3ΜΚ469Β4Μ-ΔΞΠ (diavgeia.gov.gr)

  • Κατηγορία: Χαμηλές Εισοδηματικές Ομάδες (ΧΕΟ) - ΑΔΑ:6ΘΘ4469Β4Μ-3Μ0
6ΘΘ4469Β4Μ-3Μ0(diavgeia.gov.gr)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.