ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (κωδικός θέσης 0025-ΜΤ2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/03/2023

Αριθμός: 37 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/10785-23

Προθεσμία υποβολής: 19/03/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για τη συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση, επικοινωνιακή  υποστήριξη και  διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (κωδικός θέσης 0025-ΜΤ2)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ‘Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», με κωδικό 310025 (ΜΤ-0025), και επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/03/2023 απόφαση της 153ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 65Ζ7469Β4Μ-9ΔΨ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συμβολή στην οργάνωση και διαχείριση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και στη διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας. Στη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, την ενημέρωση-επιμέλεια της ιστοσελίδας του Προγράμματος και τη σύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-37-958Χ469Β4Μ-1ΤΤΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (κωδικός θέσης 0025-ΜΤ2)