ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: PLOOTO - PRODUCT PASSPORT THROUGH TWINNING OF CIRCULAR VALUE CHAINS (position code 3545-PR4)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 30/03/2023

Αριθμός: 33 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/9619-23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-33-ΡΒΥ0469Β4Μ-ΓΚΑ

---

File: RESULTS-INVITATION-2023-33