ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: PEERS-CO-DEVELOPING PATHWAYS TOWARDS CLIMATE RESILIENT REGIONS IN EUROPE (position code 3557-PR1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/04/2023

Αριθμός: 28 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/9539-23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-28-6ΥΨΔ469Β4Μ-Θ7Ο

--

File: RESULTS-INVITATION-2023-28