ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: TECHNICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT AND UPDATE OF EUROMOD: SUPPORT TO EUROMOD FOR GREECE (κωδικός θέσης 3348-EMD1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/06/2023

Αριθμός: 04 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/8685-23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-04-6ΗΘ9469Β4Μ-77Θ